Brown & White Belt (1st Kyu)

Basics

Kizami zuki oi zuki gyaku zuki

Mae geri kizami zuki gyaku zuki

Yoko geri kekomi, uraken uchi, gyaku zuki

Mawashi geri, uraken uchi, gyaku zuki

Ushiro geri chudan, uraken uchi and gyaku zuki chudan

Four kicks: Mae geri, yoko geri, mawashi geri ushiro geri, uraken uchi and gyku zuki

 

Kumite

Ji-yu Ippon

Semi free sparring

 

Kata

Bassai Dai

Students should also know Hangetsu, Enpi, Jion and Kanku Dai

Video