Brown & White Belt (2nd Kyu)

Basics

Kizami zuki oi zuki gyaku zuki

Mae geri kizami zuki gyaku zuki

Yoko geri kekomi, uraken uchi, gyaku zuki

Mawashi geri, uraken uchi, gyaku zuki

Ushiro geri chudan, uraken uchi and gyaku zuki chudan

Four kicks: Mae geri, yoko geri, mawashi geri ushiro geri, uraken uchi and gyku zuki

 

Kumite

Ji-yu Ippon Kumite

Semi free sparring

Kata

Bassai Dai

 

Students should also know Hangetsu, Jion, Kanku Dai and Enpi

Video