Green Belt (6th Kyu)

Basics

Sanbon zuki

Jodan age uke, gyaku zuki, gedan barai

Chudan soto uke, empi uchi, uraken uchi

Chudan uchi uke, kizami zuke and gyaku zuki

Chudan shuto uke, mae geri and nukite

Mae geri (alternate legs) chudan & jodan

Yoko geri keage

Yoko geri kekomi

 

Kumite

Kihon Ippon Kumite

One attack sparring

Kata

Heian Yondan

(Peaceful Way No: 4)

Video